• Dərsləri online izlə

İmtahan Mövzuları

14.09.2021 İmtahan Mövzuları
30 YANVAR ÜST`1 İMTAHAN MÖVZULARI (Blok fənləri üzrə)
--------------------------------------------------------------------
AZƏRBAYCAN DİLİ
 8-9-10-CU SİNİF
Təkrar
Zərf 
Söz yaradıcılığı 
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar
Köməkçi nitq hissələri 
Söz yaradıcılığı 
Söz birləşmələri 
Cümlə üzvləri
Cümlənin qrammatik əsası
Mübtəda 
Xəbər 
İkinci dərəcəli üzvlər 
--------------------------------------------------------------------
ƏDƏBİYYAT
8-9-CU SİNİF
Təkrar
Ş.İ.Xətayi “Bahariyyə”
M.Füzuli “Söz” qəzəli 
“Koroğlu” eposu
“Düratın itməyi”, “Durna teli”, “Koroğlu ilə Bolu bəy” qolları
M.P.Vaqif  “Hayıf  ki, yoxdur” qoşması  
 
10-CU SİNİF
Təkrar
ORTA DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI 
İ.Nəsimi “Sığmazam” qəzəli 
Ş.İ.Xətayi “Bahariyyə”, “Dəhnamə” məsnəvisi
M.Füzuli “Söz”, “Məni candan usandırdı” qəzəlləri “Leyli və Məcnun” poeması 
YENİ DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI 
“Koroğlu” eposu
“Düratın itməyi”, “Durna teli”, “Koroğlu ilə Bolu bəy” və “Həmzənin Qıratı qaçırması” qolları 
M.P.Vaqif  “Pəri”, “Hayıf  ki, yoxdur” qoşması  
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar 
Ə.Şirvaninin yaradıcılıq yolu
“Qafqaz müsəlmanlarına xitab” şeiri, “Guş, qıl...” müxəmməsi  
Nəcəf  bəy Vəzirovun yaradıcılıq yolu
“Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsi və oradakı obrazların səciyyəsi
Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm və romantizm dövrü (XIX əsrin 90-cı illərindən 1920-ci ilədək)
C.Məmmədquluzadənin yaradıcılıq yolu
“Qurbanəli bəy” hekayəsi
“Anamın kitabı” tragikomediyası
M.Ə.Sabirin yaradıcılıq yolu
“Əkinçi” və “Neylərdin İlahi” satiraları
Ə.Haqverdiyevin “Bomba” hekayəsi
H.Cavidin yaradılıq yolu
“Ana” mənzum faciəsi, “İblis” faciəsi və əsas obrazların səciyyəvi
--------------------------------------------------------------------
RİYAZİYYAT
8-Cİ SİNİF
Təkrar 
Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması 
Rasional kəsrlər 
Dördbucaqlılar
 
9-CU SİNİF
Təkrar 
Rasional kəsrlər 
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət 
Birməchullu tənliklər və məsələlər 
Fiqurların sahəsi 
 
10-CU SİNİF
Təkrar 
Rasional kəsrlər 
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət 
Birməchullu tənliklər və məsələlər 
Fiqurların sahəsi 
Hərəkət. Oxşarlıq 
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar 
Tənliklər sistemi 
Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi 
Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr
Funksiyalar. Qrafiklər 
Hərəkət. Oxşarlıq 
Vektorlar. Koordinatlar metodu 
--------------------------------------------------------------------
FİZİKA
8-9-CU SİNİF
Təkrar
Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi
Statikanın əsasları
İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları
Mexaniki iş. Güc
 
10-CU SİNİF
Təkrar
Statikanın əsasları
İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları
Mexaniki iş. Güc
Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar  
Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika
MKN-nin əsasları. İdeal qaz qanunları
Termodinamikanın əsasları
Doyan və doymayan buxar
Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri
Elektrik yükü. Elektrik sahəsi
Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi     
--------------------------------------------------------------------
KİMYA  
8-9-CU SİNİF
Təkrar 
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı
İstilik effekti 
Oksidləşmə dərəcəsi 
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları 
Kimyəvi reaksiyaların sürəti
Kimyəvi tarazlıq
 
10-CU SİNİF 
Təkrar 
Oksidləşmə dərəcəsi 
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları 
Kimyəvi reaksiyaların sürəti 
Kimyəvi tarazlıq 
Məhlullar 
Oksidlər 
Əsaslar 
Turşular 
Duzlar 
 
11-Cİ SİNİF 
Təkrar 
Oksidlər 
Əsaslar 
Turşular 
Duzlar 
Elektrolitik dissossiasiya 
Hidroliz 
Elektroliz 
Hidrogen 
Oksigen 
Su 
Halogenlər. Xlor
Kükürd və onun birləşmələri. Sulfat turşusu
--------------------------------------------------------------------
BİOLOGİYA
8-Cİ SİNİF
Təkrar
Yosunlar
Ali sporlu bitkilər
Ali toxumlu bitkilər
Bakteriyalar. Göbələklər. Şibyələr
Birhüceyrəlilər yarımaləmi
Bağırsaqboşluqlar tipi
 
9-10-CU SİNİF
Təkrar
Ali toxumlu bitkilər
Bakteriyalar. Göbələklər. Şibyələr
Birhüceyrəlilər yarımaləmi
Bağırsaqboşluqlar tipi
Yastı qurdlar tipi. Sap qurdlar tipi
Həlqəvi qurdlar tipi        
Molyuskalar tipi
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar
Seleksiya
Bionika və biotexnologiya
Təkamül təlimi
Makrotəkamül
Antropogenez
Ekologiya və biosfer
Sinir sistemi   
--------------------------------------------------------------------
TARİX 
8-Cİ SİNİF 
Təkrar  
Müstəqil dövlətçilik ənənlərinin dirçəlişi. Şirvanşahlar, Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər və Şəddadilər dövləti
IX və XI əsrlərdə Azərbaycanın təsərrüfat hayatı. Azərbaycan mədəniyyəti 
Azərbaycan Böyük Səlcuq imperiyasının tərkibində
Azərbaycan Eldənizlər (Atabəylər) dövləti. İntibah mədəniyyəti  
Şirvanşahlar dövləti XI-XII əsrlərdə
Göytürk xaqanlığı. Xəzərlər. Uyğur xaqanlığı 
Ərəb xilafəti. Qaraxanlı və Qəznəvilər dövləti 
Böyük Səlcuq imperatorluğu
 
9-10-CU SİNİF 
Təkrar
Azərbaycan Böyük Səlcuq imperiyasının tərkibində
Azərbaycan Eldənizlər və Atabəylər dövləti. İntibah mədəniyyəti
Monqolların Azərbaycana yürüşləri. Azərbaycan Elxanilər dövlətinin tərkibində
Toxtamış və Əmir Teymurun Azərbaycana yürüşləri
Şirvanşahlar dövləti XI-XV əsrlərdə. Şəki hakimliyi
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan mədəniyyəti 
Qaraqoyunlu dövləti
Ərəb xilafəti. Xilafətin parçalanması. Qaraxanlı və Qəznəvi dövləti
Frank dövləti. Bizans imperiyası 
Xristian kilsəsinin parçalanması. Səlib yürüşləri 
Böyük Səlcuq imperatorluğu. Dehli Sultanlığı. Böyük Moğol dövləti
Böyük Monqol imperatorluğu. Qızıl Ordu dövləti
Osmanlı və Teymuri imperatorluğu
 
11-Cİ SİNİF 
Təkrar
Teymur və Toxtamışın Azərbaycana yürüşləri
Şirvanşahlar dövləti XI-XV əsrlərdə. Şəki hakimliyi  
XIII-XIV əsrlərdə mədəniyyət
Qaraqoyunlu dövləti
Ağqoyunlu dövləti
Səfəvilər dövləti (1501-1736-cı il)
I Pyoturun Xəzərsahili bölgələrə yürüşü
Əfşarlar imperiyasının yaranması və süqutu
Osmanlı və Teymuri imperatorluqları
Xristian kilsəsinin parçalanması. Səlib yürüşləri
Yüzillik müharibə. İngiltərə və Fransa
Almaniyada reformasiya
Böyük coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları 
Osmanlı imperiyası XVII-XVIII əsrlərdə  
--------------------------------------------------------------------
COĞRAFİYA 
8-Cİ SİNİF 
Təkrar
Yerin fəal tektonik təbəqəsi 
-Litosfer tavaları, hərəkətinin nəticələri 
-Qədim quru və su sahələri 
Atmosfer 
-Hava kütlələri və atmosfer cəbhələri 
-Daimi və mövsümi küləklər 
-Siklon, antisiklon 
-İqlim və onun yaranması 
 
9-10-CU SİNİF 
Təkrar
Yerin daxili quruluşu. Litosfer 
-Süxurların təsnifatı 
-Litosfer tavaları, hərəkətinin nəticələri 
-Platforma, geosinklinallar 
-Vulkan. Zəlzələ 
Yer səthinin relyefi 
-Qurunun relyefi 
-Okean dibinin relyefi 
-Qitələrin relyefi
-Azərbaycanın relyefi və faydalı qazıntıları
Atmosfer və iqlim 
-Atmosferin tərkibi, quruluşu
-Günəş radiasiyası, növləri 
-Atmosfer təzyiqi. Külək. Siklon. antiksiklon
-Atmosferdə su. Yağıntı 
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar
Atmosfer və iqlim 
-Atmosferin tərkibi, quruluşu 
-Günəş radiasiyası, növləri 
-Atmosfer təzyiqi. Külək. Siklon. Antisiklon 
-Atmosferdə su. Bulud. Yağıntı 
-Dünyanın iqlim qurşaqları 
-Qitələrin iqlimi 
-Azərbaycanın iqlimi
Hidrosfer 
-Dünya okeanı və onun hissələri 
-Okean suyunun fiziki-kimyəvi xassələri 
-Okeanda suyun hərəkəti 
--------------------------------------------------------------------