• Dərsləri online izlə

İmtahan Mövzuları

14.09.2021 İmtahan Mövzuları
15 MAY MST`8 İMTAHAN MÖVZULARI (Blok fənləri üzrə)
--------------------------------------------------------------------
AZƏRBAYCAN DİLİ
 8-9-10-CU SİNİF
Təkrar
Xitab. Ara sözlər 
Cümlənin şəxsə görə üzvləri 
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar (tam)   
--------------------------------------------------------------------
ƏDƏBİYYAT
8-9-10-CU SİNİF
Təkrar
S.S.Axundov “Nurəddin”
Ə.Haqverdiyev “Bomba” 
M.Hadi “Türkün nəğməsi”
A.Şaiq “Köç”
C.Məmmədquluzadə “Qurbanəli bəy”
M.Ə.Sabir “Əkinçi” 
 
11-Cİ SİNİF 
Təkrar (tam)   
--------------------------------------------------------------------
RİYAZİYYAT
8-Cİ SİNİF
Təkrar 
Tənliklər sistemi 
Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi
Hərəkət. Oxşarlıq 
 
9-CU SİNİF
Təkrar 
Triqonometrik funksiyalar 
Triqonometrik funksiyalar üçün toplama teoremi 
Fəzada düz xətlər və müstəvilər  
 
10-CU SİNİF
Təkrar 
Triqonometrik funksiyalar 
Triqonometrik funksiyalar üçün toplama teoremi 
Triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklər 
Fəzada düz xətlər və müstəvilər  
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar (tam)  
--------------------------------------------------------------------
FİZİKA
8-9-CU SİNİF
Təkrar
Doyan və doymayan buxar
Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri 
Elektrik yükü. Elektrik sahəsi 
Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi 
 
10-CU SİNİF
Təkrar
Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri 
Elektrik yükü. Elektrik sahəsi 
Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi 
Sabit cərəyan qanunları 
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar (tam)   
--------------------------------------------------------------------
KİMYA
8-9-CU SİNİF
Təkrar
Hidrogen. Oksigen. Su 
Halogenlər. Xlor 
Kükürd. Sulfat turşusu 
 
10-CU SİNİF
Təkrar
Azot və onun birləşmələri 
Ammonyak 
Azotun oksidləri 
Nitrat turşusu 
Nitrat turşusunun duzları 
Fosfor. Mineral gübrələr
Karbon və onun birləşmələri 
Silisium. Silikat sənayesi 
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar (tam)   
--------------------------------------------------------------------
BİOLOGİYA
8-Cİ SİNİF
Təkrar
Biologiya elmi və insan orqanizmi 
Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlər 
Qan-damar sistemi 
 
9-10-CU SİNİF
Təkrar
Qan-damar sistemi 
Tənəffüs sistemi 
Həzm sistemi 
İfrazat sistemi 
Cinsiyyət sistemi 
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar (tam)   
--------------------------------------------------------------------
TARİX 
8-Cİ SİNİF 
Təkrar  
Səfəvilər dövlətinin süqutu 
Nadir şah imperiyası 
Xanlıqlar 
Osmalı imperiyası XVII-XVIII əsrlərdə 
İngiltərə XVII-XVIII əsrlərdə
Fransa XVII-XVIII əsrlərdə
 
9-10-CU SİNİF 
Təkrar
Xanlıqlar 
I və II Rus-Qacar müharibələri 
Komendant idarə üsulunun yaradılması 
Osmanlı imperiyası XVIII-XIX əsrlərdə 
Yaponiya, Çin, Hindistan XIX əsrdə 
İngiltərə XVIII-XIX əsrlərdə 
Fransa XIX əsrdə 
Almaniya XIX əsrdə 
 
11-Cİ SİNİF 
Təkrar (tam)   
--------------------------------------------------------------------
COĞRAFİYA 
8-Cİ SİNİF 
Təkrar
Ölkələrin inkişaf səviyyəsinə görə təsnifatı 
İEÖ. İEOÖ. İİƏ
Əhalinin sayı. Təbii artımı və miqrasiyası 
Təbii ehtiyatlar, onların təsərüffat əhəmiyyəti 
İstehsalın təşkili formaları 
 
9-10-CU SİNİF 
Təkrar
Biosfer. Torpaq 
Təbii komplekslər, təbii zonalar, landşaftlar 
Şimal və cənub materiklərinin bioehtiyatları 
Azərbaycanın torpaq-bitki örtüyü, landşaftları 
Təbiətin mühafizəsi. Qoruq, milli park və yasaqlıqlar 
Azərbaycanın fiziki-coğrafi rayonlaşdırılması 
 
11-Cİ SİNİF
Təkrar (tam)   
--------------------------------------------------------------------