• Dərsləri online izlə

İmtahan Mövzuları

14.09.2021 İmtahan Mövzuları
29 YANVAR MST`5 İMTAHAN MÖVZULARI (Buraxılış fənləri üzrə)
--------------------------------------------------------------------
AZƏRBAYCAN DİLİ
 8-9-10-CU SİNİF
 
Fonetika 
Leksika 
Morfologiya 
İsim 
Sifət 
Say 
Əvəzlik  
Feil 
Zərf 
Köməkçi nitq hissələri (qoşma, bağlayıcı) 
 
11-Cİ SİNİF 
Tam proqram (DİM 2022-2023 BURAXILIŞ) 
 
--------------------------------------------------------------------
 
RİYAZİYYAT 
8-Cİ SİNİF 
Natural ədədlər 
Çoxluqlar 
Adi və onluq kəsrlər 
Faiz. Nisbət. Tənasüb 
Həqiqi ədədlər 
Tam cəbri ifadələr 
Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması 
Rasional kəsrlər 
Həndəsənin əsas anlayışları 
Üçbucaqlar 
Çevrə və dairə 
Dördbucaqlılar 
 
9-10-CU SİNİF 
Natural ədədlər 
Çoxluqlar 
Adi və onluq kəsrlər 
Faiz. Nisbət. Tənasüb 
Həqiqi ədədlər 
Tam cəbri ifadələr 
Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması 
Rasional kəsrlər 
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət 
Birməchullu tənliklər və məsələlər 
Tənliklər sistemi 
Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi 
Həndəsənin əsas anlayışları 
Üçbucaqlar 
Çevrə və dairə 
Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar 
Fiqurların sahəsi 
 
11-Cİ SİNİF 
Tam proqram (DİM 2022-2023 BURAXILIŞ) 
 
--------------------------------------------------------------------

  
İNGİLİS DİLİ 
8-Cİ SİNİF 
Noun 
Quantifiers 
Article 
Pronoun (tam) 
Adjective – Adverb 
Prepositions 
Passage 
Listening 
 
9-CU SİNİF 
Noun 
Quantifiers 
Pronoun 
Adjective – Adverb 
Article 
Prepositions 
Tense forms 
Sequence of Tenses 
Formas of the verb (Complex Object, Gerund, P I, P II) 
Passive Voice 
Modal verbs 
Agreement of the verb with subject 
Passage 
Listening 
 
10-CU SİNİF 
Noun 
Quantifiers 
Article 
Pronoun (tam) 
Adjective – Adverb 
Prepositions 
Passage 
Listening 
 
11-Cİ SİNİF 
Tam proqram (DİM 2022-2023 BURAXILIŞ)